Over dit project

‘Arbeidsparticipatietool Chronisch Zieken’

Het project ‘Samen Bouwen aan Participatie’ is een project dat wordt uitgevoerd met instellingssubsidie die door het ministerie van VWS is toegekend aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Het initiatief ArbeidsParticipatieTool (APT) is hier onderdeel van. De APT betreft derhalve een landelijk project waar veel chronisch zieken of mensen met een beperking baat bij kunnen hebben.

Het initiatief APT is binnen het project Samen Bouwen aan Participatie in 2016 gestart (maar is voor veel chronische aandoeningen een vervolg op een eerder project dat is gestart in 2013). Het wordt financieel en organisatorisch gecoördineerd door de Whiplash Stichting Nederland. De uitvoering geschiedt door de volgende deelnemende organisaties in samenwerking met September Multimedia:

 1. 1. Nederlandse Hypofyse Stichting
 2. 2. Impuls & Woortblind
 3. 3. NVVR ‘de Wervelkolom
 4. 4. Hoofdpijnnet
 5. 5. Stichting Voedselallergie
 6. 6. Psoriasispatiënten Nederland
 7. 7. PDS Belangenvereniging
 8. 8. Belangenvereniging van Kleine Mensen
 9. 9. Nederlandse Leverpatiënten Vereniging
 10. 10. ITP Patiëntenvereniging
 11. 11. Vereniging van Tietze- en costochondritis patiënten
 12. 12. Vereniging CPLD ons Licht

Doel

De ArbeidsParticipatieTool heeft als doel mensen met een chronische aandoening of beperking te ondersteunen om zo goed mogelijk met hun aandoening te leven en hen zoveel mogelijk aan het werk te houden of te krijgen.

Voor wie

 • Voor de chronisch zieke werknemer (of potentiële werknemer) die te maken heeft met één of meer aandoeningen of beperkingen die hierboven genoemd worden.
 • Voor hun collega’s.
 • Voor werkgevers waar de chronisch zieke voor werkt (of wil werken), leidinggevenden (inclusief ‘Samenwerkingspartners’ zoals arbo- en keuringsartsen UWV- en WMO- medewerkers) waarmee de chronisch zieke in gesprek kan zijn over het vinden van oplossingen om aan het werk te blijven/te komen.

Hoe?

De ArbeidsParticipatieTool bestaat uit drie onderdelen:

 • Zeer veel ziektespecifieke gegevens, aangevuld met ervaringsgegevens op het gebied van het thema arbeid. Dit deel stelt iemand zelf in staat om de kwaliteit van leven en zorg (met de focus op arbeid) zo hoog mogelijk te krijgen en daarmee deelname aan het arbeidsproces te verbeteren. En daardoor: beter te participeren in de samenleving.
 • Uitleg over gezondheid en werk in het algemeen. Dit deel is ziekte-overstijgend. Net als een ‘gezond’ mens kan een chronisch zieke bijvoorbeeld te maken krijgen met stress op het werk. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Per onderwerp wordt op een heldere, puntsgewijze manier uitleg gegeven.
 • Beknopte uitleg voor de werkgever. Een werkgever, leidinggevende of collega weet meestal niets over de chronische aandoening of beperking. Via een puntsgewijs overzicht wordt in twee aparte blokjes beknopt uitleg gegeven over de aandoening van de werknemer, de vooroordelen hierover, wat voor invloed de aandoening op het werk heeft en wat hiertegen te doen is. Deze blokjes zijn als mobiele website via een computer, tablet of smartphone te bekijken.

De chronisch zieke werknemer heeft hiermee een middel in handen om zijn/haar aandoening en de gevolgen daarvan bespreekbaar te maken op de werkvloer en kan de ArbeidsParticipatieTool bijvoorbeeld inzetten bij contacten met de werkgever over:

 • Functioneringsgesprekken.
 • Maken van planningen.
 • Bij het oplossen van problemen op de werkplek.
 • Het aanpakken van vooroordelen bij collega’s.
 • Etc.

Meer informatie over het project?

Verantwoording

Onafhankelijke informatie

Dit product is ontwikkeld door September Multimedia. De teksten zijn geschreven door redacteuren van September Multimedia, op basis van algemeen aanvaarde informatiebronnen, waaronder richtlijnen en standaarden.

De tekst is becommentarieerd door deskundigen van organisaties die vertrouwen genieten in het vakgebied. Elk heeft passages op zijn of haar specifieke vakgebied gelezen, gecorrigeerd en aangevuld. Dit commentaar is in de uiteindelijke tekst verwerkt. Om de onafhankelijkheid van de informatie te waarborgen hebben andere partijen dan de hier genoemde, waaronder subsidiegevers en sponsoren, geen enkele zeggenschap over de tekst.

Belangrijke mededeling!

De informatie in dit product mag niet gebruikt worden in de plaats van onderzoeken, behandelingen, adviezen, steun, enzovoort, die u van professionele hulpverleners ontvangt. Onderzoek, diagnosestelling, behandeling, verzorging en aanverwante zaken in verband met een ziekte of klacht dienen te geschieden door of onder supervisie van op dit terrein geschoolde en erkende professionele hulpverleners (huisarts, medisch specialist, enzovoort).

De informatie in dit product dient hierbij als achtergrondinformatie. Wanneer u besluit om adviezen en dergelijke uit dit product op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. In overleg met hen kan worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Vrijwaring

September Multimedia, de Whiplash Stichting Nederland en alle andere medewerkers/meewerkende organisaties aan dit product verklaren dat dit product op zorgvuldige wijze en naar beste weten is ontwikkeld. Evenwel kunnen September Multimedia, de Whiplash Stichting Nederland en andere medewerkers/meewerkende organisaties op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

September Multimedia, de Whiplash Stichting Nederland en andere medewerkers/meewerkende organisaties aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bovenbedoelde informatie.

Copyright

Tristan B.V., 2017. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit product mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tristan B.V..